TRUY CẬP DỮ LIỆU NĂM 2020

Để truy cập dữ liệu năm 2020 mọi người thay qlvb bằng 2020 trên địa chỉ truy cập phần mềm
ví dụ : hscvsotttt.backan.gov.vn/sotttt/qlvb/vbden.nsf

 
Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: